Zderzenia jednostek pływających i ich wpływ na stan środowiska morskiego

Collisions and Contacts at Seas and their Influence on the Marine Environment Condition

Magda Bogalecka         Kinga Suchocka         

Abstract: 

The goal of the paper was the analysis of accidents including collisions and contacts of ships around world sea areas between 2004 and 2014 resulting in the sea environment pollution due to release of chemicals as well as in the total loss of ships and their sinking. Moreover, the type and age of ships affected the collisions or contacts and the locations of sea accidents as well as the consequences of these accidents were investigated.

Streszczenie: 

Celem pracy była analiza zderzeń na morzu, mających miejsce na akwenach świata w latach 2004–2014, w których wyniku doszło do zanieczyszczenia środowiska z powodu przedostania się do niego przewożonych substancji chemicznych oraz zniszczenia i zatonięcia jednostek pływających. Badania uzupełniono analizą typu statków uczestniczących w zderzeniach oraz rodzaju akwenów, na których doszło do omawianych wypadków.

Keywords: 
dangerous goods, sea transport, sea accidents
Słowa kluczowe: 
towary niebezpieczne, transport morski, wypadki na morzu
Issue: 
Pages: 
9
20
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

American Society of International Law, 1967, Liberia: Report on the Stranding of the "Torrey Canyon" (Pollution of the Sea by Oil), International Legal Materials, vol. 6(3), s. 480–487.

Bogalecka, M., 2014, Zderzenia jako przyczyny wypadków na morzu, Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego, vol. VIII(II), s. 161–173.

Bogalecka, M., Kołowrocki, K., 2006, Probabilistic Approach to Risk Analysis of Chemical Spills at Sea, International Journal of Automation and Computing, vol. 2, s. 117–124.

Bogalecka, M., Kołowrocki, K., 2017, Integrated Model of Critical Infrastructure Accident Consequences, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, vol. 8(3), s. 43–54.

Bogalecka, M., Popek, M., 2006, Transport morski niebezpiecznych chemikaliów i jego konsekwencje dla środowiska, w: Piocha S. (red.), Bezpieczeństwo morskie i ochrona naturalnego środowiska morskiego. V Forum Morskie. Współczesne wyzwania dla kształtowania bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim, Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, Politechnika Koszalińska, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, Koszalin –Kołobrzeg, s. 299–309.

Bogalecka, M., Popek, M., 2008, Proaktywne i reaktywne strategie zapobiegania zagrożeniom środowiska morskiego, w: Piocha S. (red.), Europejski kontekst bezpiecznego i efektywnego gospodarowania na morzu, Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, Politechnika Koszalińska, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, Koszalin – Kołobrzeg, s. 235–240.

Bogalecka, M., Rocławska, J., 2010, Zmiany przepisów w świetle wypadków na morzu, w: Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Wybrane zagadnienia logistyczne w zapewnieniu jakości towarów, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, s. 98–108.

Bonn Agreement, 1999, Chemical Spills at Sea – Case Study, 11th Meeting of the Contracting Parties, Brest, 29 September – 1 October 1999, BONN 99/3/6-E.

CEDRE, 2016, Centre of Documentation, Research and Experimentation on Accidental Water Pollution, December 2016, www.cedre.fr.

Dyrektywa Rady 95/21/WE z 19 czerwca 1995 roku dotycząca przestrzegania, w odniesieniu do żeglugi morskiej korzystającej ze wspólnotowych portów oraz żeglugi morskiej po wodach znajdujących się pod jurysdykcją Państw Członkowskich, międzynarodowych norm bezpie-czeństwa statków i zapobiegania zanieczyszczeniom oraz pokładowych warunków życia i pracy (kontrola państwa portu), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 157/1 (7.7.1995).

European Maritime Safety Agency, 2017, Marine Casualties and Incidents, Summary Overview 2011–2015, Lisbon.

Helsinki Commission, 1992, Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, Helsinki

International Maritime Organization, 2004, Hazard Evaluation of Substances Transported by Ships. Report of the Fortieth Session of the GESAMP Working Group on the Evaluation of the Hazards of Harmful Substances Carried by Ships, BLG. 1/Circ.14, London.

International Maritime Organization, 2008, Casualty-related Matters Reports on Marine Casualties and Incidents, MSC-MEPC.3/Circ.3, London. International Maritime Organization, 2011, MARPOL Consolidated Edition 2011, IMO Publishing, 4 Albert Embankment, London SE1 7 SR.

International Maritime Organization, 2014, International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, IMO Publishing, 4 Albert Embankment, London SE1 7 SR.

International Maritime Organization, 2016, Global Integrated Shipping Information System, December 2016, https://gisis.imo.org/.

ITOPF, 2016, 13 December, http://www.itopf.com/.

Marine Traffic, 2016, 13 December, http://www.marinetraffic.com/.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, 2005, Krajowy plan zwalczania zagrożeń i zanie-czyszczeń środowiska morskiego, Gdynia.

Ustawa z 16 marca 1995 roku o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (DzU z 1995 r., nr 47, poz. 243 ze zmianami).

Citation pattern: Bogalecka M., Suchocka K., Zderzenia jednostek pływających i ich wpływ na stan środowiska morskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 102, str. 9-20, 2017

BibTeX     EndNote