The availability of fresh and frozen fish in the urban and rural areas

Abstract: 
Streszczenie: 

Eating fish is an indispensable element of a proper and well balanced diet. Despite the benefits of consuming fish, their consumption in Poland is still at a low level. At present, buying fresh fish in the urban areas is not much of a problem for consumers, because they can be purchased in fish stores, as well as in large commercial networks or at marketplaces. The aim of the study was to compare the consumers’ opinions on the availability of fresh and frozen fish in urban areas and in rural areas of Wejherowo district. The study was conducted with the use of a questionnaire survey in the group of 180 not randomly chosen people. According to respondents’ opinions on the availability of fish it appears that urban areas of Wejherowo district are characterized by high availability and a wide range of fresh and frozen fish, while rural areas have limited access to those products.

Słowa kluczowe: 
consumer
fresh and frozen fish
Issue: 
Pages: 
29
34
Download full text in pdf: 
References: 

Kapusta F., Ryby i ich przetwórstwo w Polsce na początku XXI wieku, Nauki inżynierskie i technologie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, 1(12), 59–71.

Morska Gospodarka Rybna w 2013 roku, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ekonomiki Rybackiej, Gdynia, czerwiec 2015.

Hryszko K., Polacy nadal jedzą mało ryb. Szanse na znaczący wzrost spożycia są niewielkie, http://www.biznes.newseria.pl [2014.03.04].

Preferencje konsumentów w zakresie spożywania ryb świeżych i mrożonych, Magazyn Przemysłu Rybnego, 2007, 6(60), 27–28.

Tkaczewska J., Migdał W., Spożycie i preferencje nabywcze konsumentów ryb i ich przetworów w Polsce, Przemysł Spożywczy, 2013, 67, 42–45.

Szkucik K., Maćkowiak-Dryka M., Wyniki badań produktów akwakultury przeprowadzonych w Polsce w latach 2003–2011, Życie Weterynaryjne, 2013, 88(4), 313-315.

Molska K., Zasady zdrowego żywienia, Wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia, Warszawa, 2010, 13–14.

Cieślik E., Siembieda A., Cieślik I, Zaglaniczna K., Świadomość żywieniowa spożywania ryb i przetworów wśród mieszkańców województwa małopolskiego, Bromatologia Chemia i Toksykologia, 2014; XLVII, 1, 49–56.

Gdzie Polacy kupują świeżą żywność, Nielsen Global Survey 2013, marzec, www.nielsen.com.

Europejczycy wzywają rządy do większego zaangażowania we wsparcie rybołówstwa, Badanie przeprowadzone niezależnie przez Research Now pomiędzy 03.04.2015–08.04.2015, www.ifish.info.

Ryby mrożone są zazwyczaj świeższe od ryb świeżych, Magazyn Przemysłu Rybnego, 2007, 6(60), 25–26.

Citation pattern: Kukułowicz A., Klawikowska M., The availability of fresh and frozen fish in the urban and rural areas, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 89, pp. 29-34, 2015

BibTeX     EndNote