Ocena prawdopodobieństwa zagrożenia związanego z obecnością gronkowców w lodach w zależności od sposobu wytwarzania

Probabilistic risk assessment of staphylococci presence in ice cream depending on production method

Izabela Steinka         

Abstract: 

The aim of the publication was to assess the likelihood of occurrence of staphylococci in ice cream products. Staphylococci count in samples of ice cream produced commercially in small bakeries was determined using Baird - Parker RPF medium. The count of staphylococci in the products did not exceed 2.5 log CFU / g in all tested samples. The results indicated that the bakery ice cream bacteria count was associated with flavoring additive type. Probabilistic model was constructed to evaluate the likelihood of hazards resulting from the consumption of ice cream containing micro-organisms capable of synthesising enterotoxin depending on the number of staphylococci and interaction in stored ice cream.

Streszczenie: 

Celem publikacji była ocena prawdopodobieństwa występowania gronkowców w lodach mlecznych. Oznaczenie liczby gronkowców przeprowadzono na podłożu Baird-Parkera RPF w próbkach lodów wytwarzanych przemysłowo i w małych cukierniach. Liczba gronkowców w produktach nie przekroczyła 2,5 log jtk/g we wszystkich badanych próbkach. Stwierdzono, że liczba bakterii w lodach pochodzących z cukierni była zależna od rodzaju dodatków smakowych. Skonstruowano model probabilistyczny w celu oceny prawdopodobieństwa zagrożenia wynikającego ze spożywania lodów zawierających mikroorganizmy zdolne do syntezy enterotoksyny w zależności od liczby gronkowców i interakcji zachodzących w przechowywanych lodach.

Słowa kluczowe: 
gronkowce
prawdopodobieństwo ryzyka
Issue: 
Pages: 
20
28
Download full text in pdf: 
References: 

Aleksieva V., Isolation and cold resistance of enterococci in ice carem, Vet. Med. Nauki, 1977, 14, 6, s. 37–42.

Borneff J., Kietzmann G., Studies on the reduction of microorganisms in ice cream in production and storage, Zentrablb Bacteriol. Orig B., 1975, 160, 1, s. 69–83.

Derbinova E.S., Changes in the microflora of ice creams during long – term storage, Kholodilnaya Tekhnika, 1970, 47, 5, s. 28–29.

Gogov I., Slavchev G., Peeva T., Cold resistance of S. aureus and staphylococcal enterotoxins A and C2 in ice cream, Vet. Med. Nauki., 1984, 21, 10, s. 46–50.

Grzadkowska D., Griffiths M.W., Cryotolernance of Escherichia coli 0157:H7 in laboratory media and food, J. Food Sci., 2001, 66, s. 1169–1173.

Gunduz G.T., Tuncel G, Biofilm formation in an ice carem plant, Antoni van Leewenhoek, 2006, 89, 3–4, s. 329–336.

Guven A., Sezer C., Duman Aydin B., Bilge Oral N., Vatansever L., Incidence and pathogenicity of Yersinia enterocolitica isolates from foods in Turkey, Kefkas Univ. Vet. Fak. Derg, 2010, 16, s. 107–112.

Heredia N., Wesley I., Garcia S., Microbiologically safe foods, John Willey & Sons Inc., New Jersey 2009.

Kanbakan U., Con A.H., Ayar A., Determination of microbiological quality of minimally processed vegetables: a survey in six mass-catering establishments, Int. J. Food Sci. Technol., 2004, 42, s. 18–23.

Kokkinakis E.N., Fragkiadakis G.A., Ioakeimidi S.H., Giankoulof I.B., Kokkinaki A.N., Microbiological quality of ice cream after HACCP implementation: a factory case study, Czech J. Food Sci., 2008, 26, 5, s. 383–391.

Massa S., Poda G., Cesaroni D., Trovatelli L.D., A bacteriological survey of retail ice cream, Food Microbiol., 1989, 6, s. 129–134.

Ojokoh A.O., Microbiological examination of ice carem sold in Apure, Pakistan J. Nutr., 2006, 5, 6, s. 536–538.

PN-EN ISO 6888-1, Mikrobiologia żywności i pasz – horyzontalna metoda oznaczania liczby gronowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków).

Schiemann D.A., Yersinia enterocolitica in milk and dairy products, J. Dairy Sci., 1987, 70, 2, s. 383–391.

Slavchev G., Development and survival of Yersinia enterocolitica in pasteurized milk and ice cream, Vet. Med. Nauki, 1986, 23, 6, s. 77–85.

Steinka I., Mikrobiologia żywności i materiałów przemysłowych, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011.

Steinka I., Blokus-Roszkowska A., Application of tertiary mathematical models for evaluating the presence of staphylococcal in lactic acid cheese, Safety, Reliability and Risk Analysis, Theory Methods and Applications, vol. 3, CRC Press Tylor&Francis Group, London-New York 2009.

Torkar K.J, Mozina S.S., Differentiation of Bacillus cereus isolates from milk and milk products with biochemical, immunological, AP-PCR and PCR – RELP methods, Food Technol. Biotechnoil., 2000, 38, s. 135–142.

Varga L., Microbiological quality of commercial dairy products, [in:] Communicating Current Research and Educational Topics and Trends in Applied Microbiology, A. Mendez-Vilas (ed.), Formatex, 2007.

Vought K.J., Tatini S.R., Salmonella enteritidis contamination of ice cream associated with a 1994 multistate outbreak, J. Food Prot, 1998, 61, s. 1493–1496.

Warke R., Kamat A., Kamat M., Thomas P., Incidence of pathogenic psychrotrops in ice carems sold in some retail outlets in Mumbai, India Food Cont., 2000, 11, s. 77–83.

Citation pattern: Steinka I., Ocena prawdopodobieństwa zagrożenia związanego z obecnością gronkowców w lodach w zależności od sposobu wytwarzania, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 80, pp. 20-28, 2013

BibTeX     EndNote