Wpływ prądów morskich na bezpieczną realizację planu podróży w rejonie trudnym nawigacyjnie

Sea Influence on Safe Realisation of Passage Plan in Navigationally Difficult Area

Agnieszka Ungert         

Abstract: 

The work is an attempt to analyze the real influence of ocean and tidal currents on the course of the planned voyage. The purpose was to check how accurately the behavior of the ship can be predicted by using the information available on the navigational charts and in Admiralty Tide Tables. The vessel's drift in the area was taken into account to ensure that the depth and distance to shore and shoals were adequate. Dead reckoning and observed positions were plotted on navigational charts, compared and the actual drift of the vessel was determined and compared with the expected values based on data from Admiralty Tide Tables and navigational charts of the region.
 

Streszczenie: 

Artykuł jest próbą analizy rzeczywistego wpływu morskich prądów stałych i pływowych na przebieg zaplanowanej podróży statkiem. Celem jest sprawdzenie dokładności predykcji zachowania się statku na podstawie informacji dostępnej na mapach nawigacyjnych oraz w publikacji „Admiralty Tide Tables”. Planując przejście jednostki pływającej, starano się tak uwzględnić jej ewentualny znos, aby zapewnić odpowiedni margines głębokości oraz odległości do brzegów i płycizn. Na mapy nawigacyjne z wyznaczoną trasą podróży nanoszono pozycje zliczone i obserwowane statku. Następnie je porównano w celu wyznaczenia kąta znosu na podstawie analizy graficznej oraz jej porównania z wartościami spodziewanymi, wyznaczonymi na podstawie danych z publikacji „Admiralty Tide Tables” oraz map nawigacyjnych regionu.

Keywords: 
vessel's drift, course over ground, safety of navigation
Słowa kluczowe: 
znos statku, kąt drogi nad dnem, bezpieczeństwo żeglugi
Issue: 
Pages: 
111
123
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

IMO 2011, STCW Convention and STCW Code – 3rd Consolidated Edition 2011, Section A-VIII/2 Part 2 – Voyage Planning, London.

Jurdziński, M., 1989, Nawigacyjne planowanie podróży, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.

Jurdziński, M., 1998a, Planowanie nawigacji w obszarach ograniczonych, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia.

Jurdziński, M., 1998b, Planowanie nawigacji w żegludze przybrzeżnej, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia.

Jurdziński, M., 2003, Podstawy nawigacji morskiej, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.

Nowicki, A., 1999, Wiedza o manewrowaniu statkami morskimi. Podstawy teorii i praktyki, Trademar, Gdynia.

PRS, 2015, Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 SOLAS – Tekst jednolity, Prawidło 34, Gdańsk.

United Kingdom Hydrographic Office, 2007, BA JP10 –Tsugaru Kaikyo, 1:250 000. 

Źródła internetowe

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/prady-morskie;3961969.html, 20.04.2017.

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Tsugaru;3989746.html, 20.04.2017.

www.marinetraffic.com.

Citation pattern: Ungert A., Wpływ prądów morskich na bezpieczną realizację planu podróży w rejonie trudnym nawigacyjnie, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 102, str. 111-123, 2017

BibTeX     EndNote