Charakterystyka międzynarodowej drogi wodnej E70 w aspekcie użeglowienia dolnej Wisły

The International Waterway E70 Characteristics in the Aspect of Navigability Restoration of the Lower Vistula River

Agnieszka Osowska         

Abstract: 

The article presents the characteristics of the International Waterway E70 and discussion on transport possibilities at the Lower Vistula section. The classification of inland waterways in Poland according to the regulations of the Council of Ministers of May 7th, 2002 is described along with the analysis of main inland port locations and fleet parameters related to the IV class of waterways.

Streszczenie: 

W artykule zawarto charakterystykę Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz informacje dotyczące możliwości przewozowych na odcinku Dolnej Wisły. Przedstawiono klasyfikację śródlądowych dróg wodnych w Polsce według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku. Artykuł zawiera także analizę dotyczącą lokalizacji znaczących portów śródlądowych. Wskazano również parametry floty dostosowanej do drogi wodnej klasy IV i wyższej.

Keywords: 
Lower Vistula, International Waterway E70
Słowa kluczowe: 
Dolna Wisła, Międzynarodowa Droga Wodna E70
Issue: 
Pages: 
61
69
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

AGN, 1996, Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, sporządzone w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r., DzU, 2017, poz. 1137.

Gąsior, A., 2015, Rola i znaczenie infrastruktury punktowej na zrewitalizowanym odcinku Dolnej Wisły, Prace Wydziału Nawigacyjnego, nr 30, s. 100–107.

Marciniak, Ż., 2013, Dolna Wisła w aspekcie międzynarodowych szlaków żeglugowych E40 i E70, Acta Energetica, nr 2, s. 162–168.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, DzU, 2002, nr 77, poz. 695.

Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R., 2017, Strategiczne znaczenie dolnej Wisły dla międzynarodowej drogi wodnej E70, Gospodarka Wodna, nr 8, s. 238–241.

Źródła internetowe

http://mdwe70.pl/article/7/mdw-e70-w-europie-i-w-polsce.

http://mdwe70.pl/article/14/porty-srodladowe\.

http://mdwe70.pl/o-projekcie.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/tra....

https://www.portgdansk.pl/o-porcie/statystyki-przeladunkow.

Citation pattern: Osowska A., Charakterystyka międzynarodowej drogi wodnej E70 w aspekcie użeglowienia dolnej Wisły, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 102, str. 61-69, 2017

BibTeX     EndNote