Praktyczna ocena stateczności w eksploatacji a bezpieczeństwo statku

Vessel in operation stability assesment and safety impact

Jarosław Soliwoda         

Abstract: 

The stability criteria assure the safety of ship operation at sea. The criteria prepared by IMO and the rules of the Classification Societies are the base for the estimation of the ship safety. However, because of the various conditions of sea environment, the complex estimation of the vessel safety belongs to the ship master. The stability criteria limits are worked out on the basis of many years’ research and statistical analysis of accidents. Although, the obtained knowledge is helpful for the safety enhancement, the stability accidents are of very different origin. The paper present the estimation methods of ship stability based on the stability rules and operational experience. The paper also contains the analysis of ship stability according to the different loading conditions met during the ship life.

Streszczenie: 

Kryteria stateczności opracowane przez Międzynarodową Organizacje Morską oraz towarzy-stwa klasyfikacyjne statków mają zapewnić ich bezpieczną eksploatację na morzu. Stanowią one podstawę oceny bezpieczeństwa statku. Jednakże ze względu na zmienny charakter środowiska mor-skiego kompleksowa ocena bezpieczeństwa należy do kapitana jednostki. Wartości kryteriów statecz-nościowych zostały wypracowane na podstawie wieloletnich badań zachowań statków oraz analizy zaistniałych wypadków. Szybkie zmiany w strukturze przewożonych ładunków wywołują zmiany adap-tacyjne konstrukcji statków, co w konsekwencji powoduje „niedostosowanie” statków do przyjętych zasad oceny stateczności. Innym aspektem praktycznego stosowania się do kryteriów stateczności jest subiektywny odbiór kryteriów oraz odniesienie ich do bezpieczeństwa statku. W artykule przestawiono sposób oceny bezpieczeństwa statku z uwzględnieniem zarówno kryteriów statecznościowych, jak i praktycznej eksploatacji statków.

Issue: 
Pages: 
95
104
Download full text in pdf: 
References: 

Clark I.C, The Management of Merchant Ship Stability, Trim & Strength, The Nautical Institute, London 2003.

Frąckowiak M., Statyka okrętu, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1990.

Guide for the Assessment of Parametric Roll Resonance in the Design of Container carriers, American Bureau of Shipping, Sept. 2004.

Intact Stability Code, IMO 2008

Kobyliński L., Kastner S., Stability and safety of ships, Elsevier, 2003, vol. I.

Konwencja MARPOL’78, IMO.

Konwencia SOLAS ‘74, IMO.

Naval Architect, July 2007.

Soliwoda J., Bezpieczeństwo statecznościowe statków w czasie operacji portowych, Zeszyty Naukowe, Akademia Morska w Szczecinie, 2008, nr 13(85).

Soliwoda J., Metody oceny ryzyka i skutków awarii morskich statków handlowych, Szczyrk 2005.

The Loss of the “Bourbon Dolphin” on 12 April 2007, Official Norwegian Reports 2008.

www.cargolaw.com (30.07.2006).

www.maib.gov.uk (12.07.2010).

Citation pattern: Soliwoda J., Praktyczna ocena stateczności w eksploatacji a bezpieczeństwo statku, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 69, str. 95-104, 2011

BibTeX     EndNote